0

Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
3. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 2, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Do dokumentu zakupu Konsumentowi zostanie wystawiona korekta.
4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 

Procedura reklamacyjna towarów sklepu internetowego www.sklep.platinet.pl

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Platinet S.A. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwzględnie konieczne.
3. W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
6. Towar powinien zostać przysłany kompletny wraz z dostarczonymi akcesoriami. Do towaru należy dołączyć jak najbardziej szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Klient może posłużyć się wzorem formularza reklamacji znajdującym się na odwrocie faktury albo paragonie fiskalnym. Dodatkowo Klient powinien określić swoje żądania reklamacyjne. Towar posiadający gwarancję producenta powinien być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku, Platinet S.A. dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w Platinet S.A.
8. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
9. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Platinet S.A., o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
10. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

Kontakt z serwisem:
Infolinia Techniczna dla Klientów:
tel. 012 65 10 599
W godzinach: 9:00 - 17:00

Data aktualizacji: 2017-06-23 13:57:00

Powered by Comarch e-Sklep ®