0

Informacja o Spółce:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.platinet.pl, zwany dalej: „sklepem internetowym”, prowadzony jest przez: PLATINET S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-798 Kraków, ul. Tadeusza Śliwiaka 48, wpisan do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233360, posiadająca NIP numer: 6792844218, Regon numer: 120039390, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 29.000.000,00 PLN, zwany dalej: „Spółką”.

Ochrona danych osobowych:

https://sklep.platinet.pl/polityka-prywatnosci,25

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep.platinet.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).


Składanie zamówienia 

1. Za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.platinet.pl Klienci mogą składać zamówienia dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowych i zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość, a także uzyskiwać informacje o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, materiały reklamowe i inne informacje zawarte na stronie www.sklep.platinet.pl kierowane przez Platinet S.A. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
4. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.
5. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 500 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 

Dostawa  

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.platinet.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DHL Express (Poland) sp. z o.o. lub UPS Polska sp. z o.o.
2. Klient może wybrać bezpłatnie odbiór towar w wybranym autoryzowanym sklepie Platinet S.A. na terenie całego kraju. Sieć sklepów partnerskich firmy Platinet jest rozbudowana do ponad 1000 salonów detalicznych praktycznie w każdym mieście w Polsce powyżej 10.000 mieszkańców. Jeżeli klient wybierze tę formę odbioru towaru, należy wpisać miejscowość w której ma być odebrany towar w dodatkowym opisie podczas składania zamówienia. Płatność zostanie uregulowana w punkcie który wybrał klient. Zostanie wówczas przesłana lista sklepów w najbliższej okolicy w których będzie możliwość odebrania towaru.
3. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia, na który składa się kompletowanie towaru, dokonywanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki oraz czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
4. Dla każdego produktu dostępnego w sklepie internetowym można sprawdzić jego dostępność.
5. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Platinet SA zaleca sporządzić protokół szkodowy.
 

Sposoby płatności  

W przypadku płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski, płatność za towar może być dokonywana przez klienta, przed wydaniem towaru klientowi według następujących metod:
1) Za pośrednictwem systemu płatności online DotPay
2) Przelew na rachunek bankowy Platinet S.A.
Platinet S.A. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Platinet S.A. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.


Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
3. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 2, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Do dokumentu zakupu Konsumentowi zostanie wystawiona korekta.
4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Procedura reklamacyjna towarów sklepu internetowego www.sklep.platinet.pl

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Platinet S.A. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwzględnie konieczne.
3. W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
6. Towar powinien zostać przysłany kompletny wraz z dostarczonymi akcesoriami. Do towaru należy dołączyć jak najbardziej szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Klient może posłużyć się wzorem formularza reklamacji znajdującym się na odwrocie faktury albo paragonie fiskalnym. Dodatkowo Klient powinien określić swoje żądania reklamacyjne. Towar posiadający gwarancję producenta powinien być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku, Platinet S.A. dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w Platinet S.A.
8. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
9. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Platinet S.A., o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
10. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

Kontakt z serwisem:
Infolinia Techniczna dla Klientów:
tel. 012 65 10 599
W godzinach: 9:00 - 17:00
 

Rozstrzyganie sporów
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).


Dane kontaktowe:
PLATINET S.A. - SERWIS
ul. Tadeusza Śliwiaka 48
30-798 Kraków
tel. 012 65 10 500
fax. 012 65 10 574
email: serwis@platinet.pl
Godziny pracy: 9:00 - 17:00

Dane banku: Deutsche Bank Polska S.A.
Numer konta: 06 1910 1048 2116 0002 3879 0005


1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.platinet.pl.
2. Regulamin Sklepu Internetowego Platinet SA w żadnym wypadku nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz innych powszechnie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i tak powinien być interpretowany. 

 

Data aktualizacji: 2019-11-26 16:06:00

Powered by Comarch e-Sklep ®